Czy firma może funkcjonować bez instrumentów do zarządzania ryzykiem ?


Nie ma człowieka, który w swoim życiu nie musiał podjąć jakiegoś ryzyka. Podjęcie trudnej decyzji wiąże się z niemal każdą dziedziną codziennej egzystencji. Zarządzenie ryzykiem jest nieodłącznym elementem w biznesie i prowadzeniu własnej firmy. Dlatego warto posiąść wiedzę umożliwiającą wychodzenie z ryzykownych ekonomicznych uwarunkowań. Ryzyko w ekonomii oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji, która może mieć negatywne wpływ na zrealizowanie strategii biznesowej. Żadna poważna firma nie zacznie swojej działalności bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka rynku i czynników mogących mieć wpływ na rozwój. 

Jakie są rodzaje ryzyka? 

Zarządzanie ryzykiem podlega kategoryzacji, która jest uzależniona od czynników i kryteriów dopasowanych do aktualnej sytuacji. Specjaliści uzależniają stopień ryzyka od wymierności efektu, jakie ze sobą niesie. Ryzyko specyficzne określa wpływ czynników wewnętrznych tj. dostęp do materiałów, wyszkolenie kadry zarządzającej oraz wielkość budżetu inwestycyjnego. Ryzyko rynkowe jest związane z oddziaływaniem czynników zewnętrznych m.in. uwarunkowaniami środowiskowymi i kondycją światowej gospodarki w danym momencie.  Poziom ryzyka ocenia się również pod względem dostępności rozwiązań w czasie rzeczywistym jak i w prognozowanej przyszłości. Ekonomiści zwracają także uwagę na ryzyko wynikające z kontekstu społecznego, krótko i długoterminowych planów, a także wymierność korzyści wynikających z czynników bezpośrednich.

Zarządzanie ryzykiem w procesach i strategiach

Przede wszystkim należy zidentyfikować rodzaj i przyczynę ryzyka, a także jego ewentualne skutki dla planowanej strategii. Drugim procesem jest odpowiednie określenie poziomu ryzyka, co umożliwi ustalenie wymierności ewentualnych strat. W trzecim etapie zarządzania ryzykiem dochodzi do procesów, w których ustala się strategie i wybiera narzędzia dopasowane do danej sytuacji. Wszystkie procesy nie będą właściwie wdrożone bez stałego monitorowania poziomu ryzyka. Kontrolowanie ryzyka na bieżąco umożliwia wprowadzanie procesów naprawczych, tam, gdzie sytuacja zmienia się dynamicznie i nie można do końca przewidzieć jej długofalowych skutków.