Dlaczego warto badać sprawozdania finansowe, nawet gdy nie jest to obowiązkowe?


Sprawozdanie finansowe pozwala na zobrazowanie sytuacji finansowej jednostki. Dzięki poddaniu sprawozdania dodatkowemu badaniu przez biegłego rewidenta można dowiedzieć się, czy rzeczywiście w rzetelny i czytelny sposób prezentuje ono kondycję firmy.

Sprawozdawczość finansowa w firmach

Obowiązkowa sprawozdawczość finansowa dotyczy głównie firm prowadzących księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość.

Do przygotowywania sprawozdań zobligowane są wtedy zarówno te firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe według przepisów Ustawy o rachunkowości, jak również te, które zdecydowały się na samodzielne przejście na pełną księgowość.

Sprawozdania finansowe przygotowywane są na bazie księgi rachunkowej i prezentują informacje o finansowej, dochodowej, majątkowej sytuacji firmy za dany okres na dzień bilansowy, dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Prawidłowe sprawozdanie finansowe powinno cechować się:

  • wiarygodnością
  • zrozumiałością
  • przydatnością
  • istotnością
  • kompletnością
  • porównywalnością
  • ciągłością i jednolitością zadań

Korzyści badania sprawozdań finansowych

Przygotowane przez firmy sprawozdania finansowe mogą być również poddane badaniu. Dzięki temu firmy podlegające sprawozdawczości finansowej mogą uzyskać informacje o tym, czy ich sprawozdanie jest zgodne z przepisami, wykonane prawidłowo, a tym samym godne zaufania. Za zbadanie sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest niezależny biegły rewident.

Do badania swoich sprawozdań finansowych zobowiązane są wybrane firmy, zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości, w tym spółki akcyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe. Dodatkowo, obowiązek ten mają jednostki, które spełniają dwa z poniższych warunków:

  • suma aktywów w bilansie powyżej 2,5 mln euro w przeliczeniu na złoty na koniec roku obrotowego
  • przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych powyżej 5 mln euro w przeliczeniu na złoty na koniec roku obrotowego
  • średnioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób w przeliczeniu na pełne etaty

Badanie sprawozdań finansowych pozwala na uzyskanie informacji o tym, czy rzeczywiście dokument ten odzwierciedla sytuację finansową firmy, co niesie ze sobą także dodatkowe korzyści.

Pozytywne wyniki badania sprawozdań przez biegłego rewidenta mogą być dodatkowym sposobem uwierzytelnienia firmy, podniesienia jej wiarygodności. Dzięki badaniom tym można także wykryć błędy związane z prowadzeniem rachunkowości oraz wprowadzić odpowiednie działania naprawcze, by zapobiegać ich ponownemu pojawianiu się, co ogranicza ryzyko w biznesie.

Szczegóły na www.pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html