Postępowanie mediacyjne – kto może je poprowadzić?

Konieczność dochodzenia swoich praw przed sądem zawsze wiąże się z pewną dozą stresu, niekiedy stanowiąc źródło głębokich, negatywnych emocji. Jednak nie każda sprawa musi zakończyć się dopiero z momentem wydania wyroku przez sędziego. Zarówno spory cywilne, jak i gospodarcze można rozwiązać również na drodze ugody. Tu właśnie wyłania się niebagatelna rola mediatora, którego strony mają prawo powołać już w czasie postępowania przedsądowego.

Mediator – ekspert w dążeniu do ugody

Mediacja w prowadzeniu sporu to zdecydowanie zbyt rzadko wykorzystywane rozwiązanie, które niesie ze sobą jednak szereg istotnych korzyści. Mediatorem może zostać każdy obywatel kraju, który pozostaje w pełni zdolności do czynności prawnych. W praktyce warto tu raczej sięgnąć po usługi profesjonalisty, którego specjalizacją jest mediacja czy doradztwo prawne w dążeniu do ugody, niż dążyć do powołania na mediatora niedoświadczonej osoby.

Samo wyznaczenie mediatora może nastąpić jeszcze przed złożeniem sprawy w sądzie. Skutecznie przeprowadzona mediacja w takich okolicznościach skończy się zatwierdzeniem przez sąd protokołu mediatora. To swego rodzaju scenariusz modelowy, dążenie do którego dobrze świadczy o intencjach uczestników sporu. Jeśli doszło już jednak do rozpoczęcia procesu sądowego, na mediację ciągle nie jest za późno. W sytuacji, gdy któraś ze stron po skorzystaniu z doradztwa prawnego zacznie się skłaniać ku mediacji, możliwe jest złożenie odpowiedniego wniosku przed sądem (który także może wyjść z sugestią mediacji).

Mediacja a doradztwo prawne – jakie są różnice?

Możemy wskazać szereg podobieństw pomiędzy funkcjami, jakie pełni mediator wobec obydwu stron, a rolą doradcy w przygotowaniu postępowania sądowego. Jednak po bliższej analizie widać wyraźnie, że zdecydowanie więcej będzie tu różnic. Po pierwsze, porady prawne odbierane od doradcy są najczęściej poradami indywidualnymi. Uwzględniają one personalne potrzeby i dążenia każdej ze stron, przedkładając je na całościową wizję przebiegu procesu. Z kolei mediator musi pozostać zdecydowanie bezstronny w swojej pracy, nie działając na korzyść lub niekorzyść któregokolwiek z uczestników sporu.

Celem mediatora jest jak najszybsze doprowadzenie do etycznej ugody na warunkach, które maksymalizują obustronne korzyści dla wszystkich zaangażowanych. Kolejną różnicą są tu zobowiązania prawne i etyczne, związane z pracą mediatora i doradcy. Nie każdy doradca będzie zobowiązany przepisami do zachowania w tajemnicy przebiegu jego spotkań – jeśli nie wykonuje on zawodu zaufania publicznego, będzie mógł być wezwany do składania zeznań. Inaczej sprawa ma się z procedurą mediacji. Szczegółowe informacje, które uzyska mediator, nie będą mogły być przez niego ujawnione przed sądem.

Więcej na: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne.html