Postępowanie podatkowe – jakie obowiązki mają podatnicy?


Postępowanie podatkowe jest czynnością, która może dotyczyć praktycznie każdego przedsiębiorcy. Głównym zadaniem kontroli podatkowej jest zbadanie, czy dana firma prawidłowo realizuje swoje zobowiązania w prawie podatkowym. Mowa tutaj przede wszystkim o prawidłowym naliczaniu i odprowadzaniu stosownych podatków. Podczas postępowania podatkowego podatnicy mają nie tylko prawa, ale również obowiązki, które dokładnie zostały opisane w niniejszym artykule.

Obowiązki podatnika w czasie postępowania podatkowego?

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców jest oczywiście zapewnienie wstępu na grunt i do budynków firmowych. Podstawowym obowiązkiem jest także udostępnienie stosownych akt, ksiąg i dokumentów, które są bezpośrednio związane z przedmiotem kontroli. Warto wspomnieć o tym, że przedsiębiorcy nie mają obowiązku udostępniania dokumentów, które nie dotyczą głównego przedmiotu kontroli. Podatnicy mają także obowiązek okazania majątku, który podlega kontroli i umożliwienie przeprowadzenia jego oględzin. W razie potrzeby podatnicy zobligowani są również do sporządzenia spisu z natury. Mało osób zdaje sobie sprawę także z tego, że przedsiębiorcy mają obowiązek umożliwienia filmowania, fotografowania i dokonywania nagrań dźwiękowych, które mogą stanowić dowód w danej sprawie. Jeżeli przedsiębiorcy posiadają dokumenty w języku obcym, to na żądanie kontrolujących zobowiązani są oni do ich przetłumaczenia. Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy zapewnić kontrolującemu odpowiednie warunki do pracy.

Postępowanie podatkowe przy nieobecności przedsiębiorcy

Jak łatwo się domyślić bywają przypadki, kiedy to przedsiębiorca nie ma możliwości wzięcia czynnego udział w kontroli skarbowej. W takiej sytuacji przedsiębiorca najczęściej w formie pisemnej wskazuje osobę fizyczną, która upoważniona jest do reprezentowania podatnika w czasie postępowania podatkowego. Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć do stosownego naczelnika urzędu skarbowego.

Do czego upoważniony jest reprezentant?

Wskazany przez przedsiębiorcę reprezentant (jakim może być np. www.pwc.pl) upoważniony jest między innymi do odbierania zawiadomienia o nadchodzącej kontroli skarbowej oraz do wyrażenia zgody na rozpoczęcie kontroli. Reprezentant domyślnie upoważniony jest także do odbioru upoważnienia do przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz zakończenia kontroli skarbowej. Pamiętać należy również o tym, że nasz reprezentant ma prawo do złożenia wyjaśnień oraz zastrzeżeń do protokołu kontroli i wszystkich czynności kontrolnych. Przedsiębiorcy mogą oczywiście nadać swojemu pełnomocnikowi zdecydowanie większe uprawnienia.